Areopag 2002  Sprawiedliwość

Galeria areopagitów

Henryka Bochniarz
Ekonomista, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Piastowała stanowisko ministra przemysłu i handlu w rządzie J. K. Bieleckiego. Założyła i prezesowała Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych w Polsce. Jest stypendystką Fulbrighta. Wykłada na University of Minnesota. Podczas przygotowywania Programu Powszechnej Prywatyzacji zdobyła duże doświadczenie w dziedzinie przekształceń własnościowych. Kierowała projektami prywatyzacji m.in. Telekomunikacji Polskiej, Banku Zachodniego S.A. i Siarkopolu S.A. w Gdańsku. Przewodniczy radom nadzorczym. Jest współtwórcą pomysłu i współfundatorem Nagrody Literackiej Nike. Laureatką Nagrody Kisiela w dziedzinie ekonomii.
Ksiądz Witold Bock
Duszpasterz dziennikarzy, współorganizator Gdańskiego Areopagu.
Z Gdańskiem związała go nauka w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, a później studia w seminarium duchownym w Oliwie. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi pracował w parafiach w Przywidzu, Nowym Stawie i Wiercinach. Po święceniach w roku 1991 trafił do Bazyliki Mariackiej. Od roku 1998 pełni funkcję sekretarza prasowego arcybiskupa metropolity gdańskiego i duszpasterza dziennikarzy. Jest absolwentem Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Stefan Chwin
Powieściopisarz, wykładowca akademicki, krytyk literacki.
Po studiach pozostał na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Literatury Współczesnej i obronił pracę doktorską. Zbiór szkiców Chwina o literaturze współczesnej „Romantyczna przestrzeń wyobraźni” okrzyknięty został Gdańską Książką Roku 1998 w dziedzinie eseju. Najbardziej znaną książką Chwina jest „Hanemann”. Powieść ta, wydana w 1995 roku, uznana została w Polsce za książkę roku. Jego opowiadania i eseje publikowano m.in. w Niemczech, Austrii, Anglii, Francji, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Stefan Chwin jest członkiem jury Nagrody Literackiej Nike.
Janusz Danecki
Arabista, znawca klasycznego i współczesnego świata arabskiego oraz kultury, ideologii i religii islamu.
Prof. Danecki pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zasiada w wielu gremiach, m.in. jest wiceprzewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma „Studia Arabistyczne i Islamskie”. Przygotowuje dla polskiego radia i telewizji oraz BBC analizy problemów politycznych świata arabskiego i muzułmańskiego. Tłumaczy literaturę piękną oraz książki specjalistyczne. Włada kilkoma językami orientalnymi i europejskimi.
Krzysztof Drzewicki
Prawnik, pełnomocnik RP przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji (obecnie na urlopie bezpłatnym). Specjalność naukowa Drzewickiego to międzynarodowa ochrona praw człowieka, organizacje międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne. W latach 1989-1994 był doradcą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. międzynarodowych standardów pracy i praw człowieka. Od 1994 roku piastuje stanowisko pełnomocnika RP przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka, to tzw. adwokat rządu. W tym charakterze oddelegowany jest do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w Strasburgu.
Andrzej Drzycimski
Pochodzi ze starej pomorskiej rodziny, której rodowód sięga XII wieku. Z wykształcenia jest historykiem ze stopniem doktora. Specjalizuje się w historii Gdańska - międzywojennej i najnowszej. Wielu pamięta go, gdy rzecznikował pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III Rzeczpospolitej - Lechowi Wałęsie. Obecnie szefuje w Warszawie i w Gdyni, w wyższych uczelniach niepublicznych, podyplomowym studiom z zakresu komunikacji społecznej. Prowadzi zajęcia nt. rzecznikowania m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim. Od roku akademickiego 2002/2003 piastuje funkcję prorektora ds. komunikacji i rozwoju w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Jest prezesem gnieźnieńskiej Fundacji Świętego Wojciecha.
Dariusz Filar
Główny ekonomista Banku Pekao S.A.
Karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim. W latach 1992-1995 wykładał gościnnie na University of Michigan (USA), a w latach 1998-2001 współpracował z Central European University. Był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, działając w strajkowym biurze prasowym. W latach osiemdziesiątych publikował na łamach prasy drugiego obiegu, pisał również komentarze dla europejskiej edycji „The Wall Street Journal”. W 1988 roku był współorganizatorem I Gdańskiego Kongresu Liberałów. Od marca 1999 roku piastuje stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. W listopadzie 2000 roku znalazł się na liście pięciu kandydatów prezydenta RP na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Metropolita gdański, krajowy duszpasterz ludzi pracy.
Jest doktorem prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1956 roku w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. Biskupem gdańskim został w roku 1983, dziewięć lat później arcybiskupem, metropolitą gdańskim. Przyczynił się do nawiązania dialogu pomiędzy peerelowskim reżimem a opozycyjnym podziemiem. Zasiada w Radzie Stałej Episkopatu Polski i przewodniczy Komisji Wspólnej Episkopatu i rządu. Krajowy duszpasterz ludzi pracy i ludzi morza. Kartę Powinności Człowieka podpisał w 2000 roku jako gospodarz miejsca oraz przedstawiciel Episkopatu Polski.
Ksiądz Tomáš Halik
Filozof, psycholog i teolog z Czech.
Konwertyta, potajemnie wyświęcony w 1978 roku. Jako dysydent pozbawiony możliwości pracy naukowej, w latach 1972-1989 był psychoterapeutą w przychodni antyalkoholowej w Pradze. W latach 80. blisko współpracował z kard. Tomaškiem, a po 1989 roku został sekretarzem nowo utworzonej Konferencji Episkopatu Czechosłowacji i wykładowcą praskiego Wydziału Teologii Katolickiej. Duszpasterzuje studentom i inteligencji. Jest prezydentem Chrześcijańskiej Akademii w Pradze, wykładowcą na tamtejszym Uniwersytecie Karola, gościnnie prowadzi zajęcia w Oksfordzie, Cambridge, Salzburgu, Wiedniu i Rzymie.
Paweł Huelle
Prozaik, scenarzysta i dramaturg.
Autor „Weissera Dawidka”, powieści uznanej za najważniejszy debiut lat 80., przetłumaczonej na wiele języków, a ostatnio przeniesionej na ekran przez Wojciecha Marczewskiego. Opublikował także m.in. „Opowiadania na czas przeprowadzki”, tom „Pierwsza miłość i inne opowiadania”, nominowany do Nagrody Literackiej Nike 97, oraz „Inne historie”, zbiór szkiców i esejów, które ukazały się w „Gazecie Wyborczej”. Rok 2002 przyniósł najnowszą książkę Pawła Huelle „Mercedes-benz. Z listów do Hrabala”, która epizodem Elefanta, przekupnego profesora gdańskiej Akademii Medycznej, wywołała społeczną debatę na temat korupcji.
Wioleta i Radosław Koszewscy
Od kwietnia 2000 roku są małżeństwem. Trzy lata później przyszedł na świat ich syn Jasiu. Wioleta jest analitykiem komputerowym, absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Kieruje zespołem produkującym oprogramowania. Radek - specjalista ds. handlu międzynarodowego - piastuje stanowisko adiunkta w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu zarządzania biznesem w USA, jest również absolwentem Uniwersytet Navarry w Hiszpanii, wiodącej szkoły biznesu w świecie.
Janusz Limon
Genetyk, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdańsku.
Prof. Limon jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1999 roku pełni funkcję konsultanta regionalnego województwa pomorskiego z zakresu genetyki klinicznej. Od 1999 roku przewodniczy Komitetowi Patologii Komórkowej i Molekularnej VI Wydziału PAN, a od 2002 roku jest członkiem korespondentem Wydziału Nauk Medycznych PAN. Ma na swoim koncie zagraniczne staże naukowe oraz liczne nagrody naukowe, m.in. Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, PAN i ministra zdrowia. Prof. Limon jest autorem licznych publikacji naukowych.
Imam Tomasz Miśkiewicz
Imam warszawsko-białostocki, przewodniczący Rady Imamów.
Dziadkowie Tomasza Miśkiewicza przybyli do Polski jako repatrianci ze Wschodu. Absolwent Wyższej Szkoły Teologicznej w Arabii Saudyjskiej. Na co dzień pracuje jako katecheta, nauczyciel religii islamu w szkole podstawowej w Białymstoku. Piastuje stanowisko imama warszawsko-białostockiego, jednego z siedmiu imamów zrzeszonych w Muzułmańskim Związku Religijnym. Przewodniczy Radzie Imamów, organizacji niczym katolicki Episkopat. Jest przedstawicielem na kraje nadbałtyckie oraz dyrektorem biura Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej w Polsce, organizacji z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. Dyrektor Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie.
Ksiądz Krzysztof Niedałtowski
Teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego Areopagu.
Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Studiował również, wieńcząc naukę doktoratem, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziesięć lat temu był jednym z tych, którzy powołali do istnienia gdańskie Radio Plus. Sprawuje funkcję prezydenta Fundacji Pro Arte Sacra, szerzącej sztukę sakralną. Wykłada w Gdańskim Seminarium Duchownym i Gdańskim Instytucie Teologicznym. Jest duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła św. Jana. Przewodniczył zespołowi redakcyjnemu Karty Powinności Człowieka.
Jan Nowak-Jeziorański
Legendarny „Kurier z Warszawy” i szef Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Właściwie Zdzisław Jeziorański. Jako emisariusz Naczelnego Wodza oraz Komendanta Głównego AK pięciokrotnie przemierzał okupowaną Europę na trasie Warszawa - Londyn - Warszawa, pośrednicząc między dowództwem Państwa Podziemnego a rządem RP i Naczelnym Wodzem w Londynie. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. W latach 1948-51 był redaktorem sekcji polskiej BBC w Londynie, a w latach 1951-76 dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Po przejściu na emeryturę osiadł w USA, gdzie włączył się w działalność Kongresu Polonii Amerykańskiej. W roku 2002 powrócił na stałe do Polski. Honorowy Obywatel Gdańska. Sygnatariusz Karty Powinności Człowieka.
Alicja Pęczak
Pływaczka, olimpijka, medalistka mistrzostw świata i mistrzostw Europy.
Trenowała w Astorii Bydgoszcz, a później AZS AWF Gdańsk. Ma na swoim koncie dwadzieścia medali mistrzostw świata i Europy. Osiemdziesiąt dwa razy ogłoszona została mistrzynią Polski seniorów, a pięćdziesiąt dwa razy rekordzistką Polski seniorów. Trzykrotnie uczestniczyła w olimpiadzie, w roku 1992, 1996 i 2000. W grudniu 2000 zakończyła karierę sportową. Obecnie piastuje stanowisko asystenta na AWF w Gdańsku, pracuje jako trener w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku i prowadzi własną szkołę pływania dla dzieci.
Teresa i Leszek Polakiewiczowie
Małżeństwo z osiemnastoletnim stażem. Jesienią 2000 roku ich dom stanął otworem przed dwuletnią Zuzią oraz trzyipółletnim Piotrusiem, dla których Teresa i Leszek stali się adopcyjnymi rodzicami. Teresa jest absolwentką Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, ze specjalnością budownictwo wodne-śródlądowe. Od trzech lat nie pracuje, poświęcając czas dzieciom. Leszek ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej ze specjalizacją z automatyki, która była jego pasją od wczesnej młodości. Od chwili ukończenia studiów pracuje w branży elektronicznej. Dwanaście lat temu rozpoczął prywatną działalność biznesową.
Anna Popek
Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, doradca ds. mediów.
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim i podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Przez dziesięć lat była prezenterką i dziennikarką telewizji publicznej. Ma na swoim koncie ostatni wywiad telewizyjny z Jerzym Giedroyciem przed jego śmiercią. Rozmawiała z Zofią Hertz, Czesławem Miłoszem, Stanisławem Lemem i Marią Iwaszkiewicz, córką Jarosława Iwaszkiewicza. Piastowała stanowisko rzecznika LOT-u i doradzała prezesowi ds. mediów. Rozstała się z telewizją, aby doradzać w sprawie mediów ministrowi Grzegorzowi Kołodce. Jesienią 2003 roku wróciła do pracy w telewizji.
Rabin Michael Schudrich
Urodził się w Nowym Jorku. Tam też się kształcił. Studiował i uzyskał stopień magistra teologii żydowskiej Jewish Theological Seminary oraz magistra historii na Columbia University. W latach 1983-1989 Schudrich kierował Gminą Żydowską w Japonii. W 1990 roku rozpoczął pracę w Fundacji Rolanda S. Laudera, działającej na rzecz edukacji żydowskiej na terenie Europy Środkowowschodniej. Od trzech lat piastuje urząd rabina Warszawy i Łodzi. To głównie dzięki niemu powstały w Polsce żydowskie przedszkola i szkoły.
Jerzy Stuhr
Aktor, scenarzysta, reżyser.
Młody Stuhr po dyplomie w krakowskiej PWST w 1972 roku stanął na deskach Teatru Starego. Do historii przeszła kreacja AA z połowy lat siedemdziesiątych w „Emigrantach” Mrożka, w której nowatorsko odrzucił stereotyp inteligenta nieudacznika na rzecz inteligenta wściekłego na swoje czasy. Obrotny Danielak z „Wodzireja” Falka (1977) przyćmił wszystkie poprzednie kreacje Stuhra, czyniąc z niego jednego z czołowych aktorów kina moralnego niepokoju. Grał u Wajdy, Bajona, Zanussiego, Machulskiego, a wreszcie u Kieślowskiego. Niebywałą aktywność teatralną i filmową łączył z pracą pedagogiczną. W 1990 na sześć lat podjął rektorowanie w krakowskiej PWST. W roku 2002 na powrót wybrany został rektorem tej uczelni. Od kilku lat Stuhr reżyseruje filmy i spektakle teatralne. Nakręcił „Spis cudzołożnic”, „Historie miłosne” (Grand Prix w Gdyni w 1988, Fipresci - Wenecja 1998), „Tydzień z życia mężczyzny” (Nagroda Specjalna - Gdynia 1999) oraz „Duże zwierzę”. Jest autorem autobiograficznej książki „Choroba sercowa” (1992) i „Udawać naprawdę” (1999).
Wojciech Szczurek
Prawnik, prezydent Gdyni.
Z wykształcenia prawnik, z zawodu sędzia. Był przewodniczącym Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Gdyni. Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1989 roku współorganizował Gdyński Komitet Obywatelski „Solidarność”. Karierę we władzach miejskich rozpoczął w 1990 roku jako dwudziestosiedmiolatek, najmłodszy członek Rady Miasta. Wkrótce wybrany został przewodniczącym Rady Miasta. W październiku 2002 roku Wojciech Szczurek po raz drugi został przez gdynian wybrany prezydentem miasta, zbierając 77 proc. wszystkich oddanych głosów. Do 28-osobowej rady wprowadził 21 swoich radnych. Nikt w Polsce nie wygrał większą przewagą głosów.
Aneta Szyłak
Kurator wystaw sztuki współczesnej w kraju i za granicą oraz krytyk sztuki.
Jest wiceprezesem Fundacji Wyspa Progress, artystycznej organizacji pozarządowej założonej w 1994 roku. Współautorka koncepcji Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, do powołania którego doprowadziła w 1998 roku. W latach 1998-2001 pracowała jako dyrektor tej instytucji. Była wielokrotną stypendystką, kuratorką wielu zagranicznych i krajowych wystaw, m.in. „Drogi do wolności”, eksponowanej w Stoczni Gdańskiej. Ma na swoim koncie z górą sto artykułów o sztuce współczesnej publikowanych w kraju i za granicą. Zasiada w radzie redakcyjnej „Mare Articum”, czasopisma dedykowanego sztuce współczesnej w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Donald Tusk
Wicemarszałek Sejmu, polityk.
Podczas studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego działał w demokratycznej opozycji, zakładał Niezależny Związek Studentów. Podczas stanu wojennego założył kwartalnik „Przegląd Polityczny”, któremu szefował przez siedem lat. Pod koniec roku 1988, wespół z Januszem Lewandowskim i Janem Krzysztofem Bieleckim, doprowadził do powstania stowarzyszenia „Kongres Liberałów” i został jego przewodniczącym. W 1990 roku stowarzyszenie przekształciło się w partię Kongres Liberalno-Demokratyczny. Od początku lat 90. piastuje mandat posła lub senatora. Od dwudziestu lat działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Ma na swoim koncie publikacje książkowe, m.in. „Był sobie Gdańsk”.
Biskup Michał Warczyński
Biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przewodniczący gdańskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
Po studiach na Wydziale Teologii Ewangelickiej Akademii Teologii Chrześcijańskiej w Warszawie w kwietniu 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii sopockiej, potem administrował kolejno czterema parafiami diecezji warszawskiej, duszpasterzował młodzieży. W 1983 roku objął funkcję proboszcza parafii w Sopocie, Słupsku (do roku 1991) i Elblągu (do roku 2002). W marcu 1992 roku powołany został na urząd biskupi. Od 1993 roku przewodniczy gdańskiemu oddziałowi Polskiej Rady Ekumenicznej.
Shewach Weiss
Politolog, ambasador Izraela w Polsce.
Urodził się w Polsce, na ziemiach, które w 1944 roku znalazły się we władaniu Ukrainy. Przeżył Holocaust. Od 1947 roku mieszka w Izraelu. Studiował nauki polityczne i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Prof. Weiss wykładał m.in. na uniwersytecie w Hajfie. Działalność publiczną rozpoczął w 1969 roku jako członek Rady Miejskiej Hajfy. W 1981 roku został członkiem Knesetu, później przez dwie kadencje jego wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym. Przez piętnaście lat był delegatem Knesetu do Rady Europy. W 2000 roku został przewodniczącym Rady Yad Vashem. Ma na swoim koncie nie tylko liczne publikacje z dziedziny nauk politycznych, ale i kilkanaście bajek dla dzieci oraz książek dla młodzieży.
Andrzej Zoll
Prawnik, rzecznik praw obywatelskich.
Specjalista prawa karnego. Uczestnik obrad „okrągłego stołu”. Od 1989 roku Zoll był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie 1993 roku został jego prezesem. Cztery lata później Trybunał pod jego przewodnictwem zakwestionował zliberalizowaną ustawę antyaborcyjną. Funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego sprawował do 1997 roku. Od 2000 roku piastuje funkcję rzecznika praw obywatelskich. Prof. Zoll pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sygnatariusz Karty Powinności Człowieka.
Arcybiskup Józef Życiński
Filozof, metropolita lubelski.
Najpierw od 1982 roku pełnił funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. We wrześniu 1990 roku mianowany został przez Jana Pawła II ordynariuszem diecezji tarnowskiej. Siedem lat później Papież mianował go arcybiskupem, metropolitą lubelskim. W ramach Konferencji Episkopatu Polski abp Życiński jest m.in. przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, członkiem Komisji Nauki i Wiary. Jest konsultorem watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i członkiem Papieskiej Rady Kultury. Z wykładami gościł na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i Europy. Ma na swoim koncie kilkaset publikacji.