Areopag 2003  Prawda

Galeria areopagitów

Gerald Abramczyk
Specjalista od wizerunku polityków, twórca strategii wyborczych.
Urodził się w Stanach Zjednoczonych. Karierę konsultanta politycznego rozpoczął w połowie lat 60. Prowadził ponad pięćdziesiąt kampanii wyborczych na różnych szczeblach, w wielu stanach. Był członkiem sztabów wyborczych dwóch prezydentów - Geralda Forda i Ronalda Reagana. Do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1984 roku, dwa lata później zamieszkał tu na stałe, założył rodzinę i w 1999 roku przyjął polskie obywatelstwo. Przed wyborami w roku 1997 opracował taktykę kampanii medialnej Unii Wolności. Na kilku uczelniach prowadzi zajęcia z zakresu public relations i marketingu wyborczego. Piastuje funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Jerzy Bralczyk
Językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy.
Prof. Bralczyk jest dyrektorem Instytutu Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych tejże uczelni. Jest członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego i Komitetu Językoznawstwa PAN. Prowadzi program „Mówi się” na antenie Telewizji Polonia. Pisuje felietony w „Charakterach” i „Przekroju”. Ma na swoim koncie liczne publikacje, do najważniejszych należą: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych” (1987), „Język na sprzedaż” (1996), „Mówi się” (2001).
Władysław Bartoszewski
Historyk, publicysta, polityk.
Więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, żołnierz Armii Krajowej. Pracownik Biura Informacji i Propagandy oraz Delegatury Rządu, współzałożyciel Rady Pomocy Żydom „Żegota”, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie więziły go władze komunistyczne. Od 1956 roku pracuje na miano historyka i kronikarza okupacji niemieckiej, a także zagłady Żydów i powstania w getcie. Wykładowca KUL i Uniwersytetu Latającego oraz uniwersytetów niemieckich w Monachium, Augsburgu i Eichstätt. W latach 1990-1995 był ambasadorem w Austrii. W roku 1995 i w latach 2000-2001 piastował funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W 2001 roku odznaczony został Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi RFN za pracę na rzecz pojednania między Niemcami, Polakami i Żydami.
Ksiądz Witold Bock
Duszpasterz dziennikarzy, współorganizator Gdańskiego Areopagu.
Z Gdańskiem związała go nauka w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, a później studia w seminarium duchownym w Oliwie. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi pracował w parafiach w Przywidzu, Nowym Stawie i Wiercinach. Po święceniach w roku 1991 trafił do Bazyliki Mariackiej. Od roku 1998 pełni funkcję sekretarza prasowego arcybiskupa metropolity gdańskiego i duszpasterza dziennikarzy. Od 2001 roku organizuje warsztaty dla dziennikarzy prasy parafialnej „Adepci św. Pawła”. Jest absolwentem Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Bohdan Dziemidok
Filozof
Od 1999 roku piastuje funkcję dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownika Zakładu Etyki i Estetzki. Wykładał również na Uniwersytecie Chicagowskim oraz w Instytucie Filozofii Akademii Nauk w Moskwie, Uniwersytecie Uralskim i Ryskim. Był promotorem szesnastu prac doktorskich i ok. dwustu pięćdziesięciu magisterskich. Ma na swoim koncie sto pięćdziesiąt prac naukowych. Zasiada w komitecie redakcyjnym czterech międzynarodowych kwartalników naukowych. Należy do Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz wielu towarzystw naukowych.
Ryszard Kapuściński
Pisarz, reportażysta, publicysta.
Uchodzi za najwybitniejszego pisarza wśród współczesnych, polskich reportażystów. Warsztat reportera zdobywał w kraju, aby później objechać świat, relacjonując kilkadziesiąt wojen, przewrotów i rewolucji w Ameryce, Azji, a zwłaszcza w Afryce. To właśnie Afryce, jej wyzwoleniu z jarzma kolonializmu poświęcił kilka doskonałych książek.
Od lat siedemdziesiątych książki Kapuścińskiego cieszą się niesłabnącą popularnością. Do najsławniejszych należą: „Cesarz” o schyłku reżimu w Etiopii, „Szachinszach” o ostatnim szachu Iranu, „Imperium” poświęcone schyłkowi ZSRR czy „Lapidarium”, filozoficzna refleksja o świecie i człowieku.
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Dziennikarka
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiała w „Czasie Krakowskim”, uchodzącym za pierwszy niezależny dziennik po 1989 roku. Pracowała również w „Gazecie Krakowskiej”. Po dziesięciu latach pracy w „Wiadomościach” telewizji publicznej, gdzie wyspecjalizowała się w relacjonowaniu życia politycznego i sprawozdaniach z pracy Sejmu, przeszła do telewizji prywatnej TVN24.
Współpracuje m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, Radiem TOK FM. Jest autorką książki „Pielgrzymka 2002”.
Leon Kieres
Prawnik, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie od 1971 roku jest nauczycielem akademickim.
W latach 1980-2000 należał do NSZZ „Solidarność”. Po roku 1990 był m.in. radnym Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczącym Prezydium Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członkiem Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.
W 1997 roku został wybrany senatorem IV kadencji Senatu RP. Od 1992 roku jako jeden z dwunastu delegatów reprezentuje Polskę w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. Od 1998 roku reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W czerwcu 2000 roku Sejm RP wybrał go na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Tomasz Kopoczyński
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Praktykę adwokacką rozpoczął w 1987 roku. Od 1991 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką z siedzibą Gdyni, współpracując z radcami prawnymi i adwokatami specjalizującymi się w prawie gospodarczym oraz karnym gospodarczym. Zatrudnia kilkunastu aplikantów radcowskich i adwokackich. Ma duże doświadczenie jako pełnomocnik i obrońca w wielu procesach przed sądami gospodarczymi oraz w procesach karnych. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Aktywnie działa w samorządzie adwokackim. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnych powoływanych przez organy adwokatury. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim.
Tomasz Nałęcz
Historyk, polityk, przewodniczący komisji śledczej do zbadania sprawy Lwa Rywina.
Praca naukowa związała prof. Tomasza Nałęcza z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalizuje się w historii Polski okresu popowstaniowego i II Rzeczypospolitej, jest biografem Józefa Piłsudskiego. Był posłem II kadencji. W ostatnich wyborach startował z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy. Od października 2001 roku piastuje funkcję wicemarszałka Sejmu. W styczniu 2003 roku stanął na czele komisji śledczej, która bada korupcyjną propozycję Lwa Rywina wobec Agory.
Do końca marca 2004 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego UP, którą porzucił na rzecz Socjaldemokracji Polskiej.
Ksiądz Krzysztof Niedałtowski
Teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego Areopagu.
Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Studiował również, wieńcząc naukę doktoratem, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziesięć lat temu był jednym z tych, którzy powołali do istnienia gdańskie Radio Plus. Sprawuje funkcję prezydenta Fundacji Pro Arte Sacra, szerzącej sztukę sakralną. Wykłada w Gdańskim Seminarium Duchownym i Gdańskim Instytucie Teologicznym. Jest duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła św. Jana.
Przewodniczył zespołowi redakcyjnemu Karty Powinności Człowieka.
Zbigniew Nosowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Więź”.
Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Instytucie Ekumenicznym w Bossey pod Genewą. Od 1988 roku pracuje w redakcji miesięcznika „Więź”. W 1993 roku objął w „Więzi” stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, a w roku 2001 redaktora naczelnego.
Jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich
Działa w Krajowej Radzie Katolików Świeckich i Zarządzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Redaktor i współautor książki „Dzieci Soboru zadają pytania”. Autor trzystu telewizyjnych programów publicystycznych.
Wiktor Pepliński
Medioznawca
Absolwent studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w Wydawnictwie Morskim. Kierując redakcją literatury społeczno-politycznej i popularnonaukowej morskiej zainicjował wiele serii wydawniczych, m.in. Historia Morska, Monografie Pomorskie czy Sławni Żeglarze. Od 1975 roku pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Zaczynał jako kierownik Zakładu Nauki o Książce w Instytucie Filologii Polskiej, obecnie jest Kierownikiem Zakładu Socjologii i Historii Dziennikarstwa w Instytucie Filozofii i Socjologii. W 1995 roku stworzył Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i kieruje nim po dziś dzień. Promotor i laudator doktoratu honoris causa przyznanego mnie Uniwersytet Gdański Ryszardowi Kapuścińskiemu.
Krzysztof Piesiewicz
Adwokat, senator, scenarzysta filmowy i publicysta.
Obrońca w procesach politycznych w okresie stanu wojennego, oskarżyciel posiłkowy w procesie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki i obrońca w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym rozwiązanego 13 grudnia 1981 roku Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”.
Senator w latach 1991-1993 i od roku 1997.
Piesiewicz jest również współtwórcą siedemnastu scenariuszy filmowych Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. „Podwójnego życia Weroniki” czy cyklu „Dekalog”.
Ma na swoim koncie publikacje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Więzi” i „Dialogu”.
Ksiądz Andrzej Szostek
Filozof, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Kapłan Zgromadzenia Księży Marianów. Pracę naukową związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, przechodząc wszystkie szczeble awansu naukowego. Od września 1992 roku był prorektorem ds. kontaktów z zagranicą. W 1993 roku powierzono mu kierownictwo Katedry Etyki Szczegółowej. W sierpniu 1998 roku wybrany został rektorem. Naukowo interesuje się nade wszystko: argumentacją w etyce, strukturą sumienia, etyką szczegółową, etyką społeczną i myślą filozoficzną Karola Wojtyły. Działa w zarządzie Instytutu Jana Pawła II KUL, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Maciej Szumowski
Dziennikarz i reżyser ponad stu filmów dokumentalnych.
Już w czasie studiów na polonistyce parał się dziennikarstwem. Najpierw prasowym, a potem telewizyjnym. Od 1967 pracował w OTV Kraków jako reporter, autor reportaży i filmów dokumentalnych, wielokrotnie nagradzanych. W latach 1980-1981 piastował stanowisko redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”, którą uczynił z partyjnego dziennika najbardziej niezależną gazetą wydawaną oficjalnie w bloku komunistycznym. Potem, na dziesięć lat pozbawiony prawa wykonywania zawodu, był m.in. stróżem nocnym i dziennikarzem mediów podziemnych. W 1989 roku szefował wyborczej kampanii medialnej „Solidarności”. Od 1992 roku pracował jako producent i autor filmów dokumentalnych.
Zmarł 2 lutego 2004 roku w Krakowie.
Larry Okey Ugwu
Muzyk, aktor, poeta, choreograf i instruktor tańca.
Urodził się w Nigerii, ale już od dwudziestu dwóch lat mieszka w Polsce. Tutaj ukończył studia prawnicze i założył rodzinę. Prowadzi w Sopocie Centrum Integracji Kultur „Jeden Świat”. Jest pomysłodawcą i organizatorem odbywającego się w Sopocie od 1999 roku Festiwalu Przeciwko Nietolerancji i Przemocy.
Od września 2004 roku piastuje stanowisko dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Zapewnia, że podejmie starania o nadanie obywatelstwa polskiego.
Katarzyna Żelazek
Dziennikarka, współorganizator Gdańskiego Areopagu.
Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz Komunikację i Marketing na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w „Dzienniku Bałtyckim”, przechodząc drogę od działu i informacji po dział reportażu. Relacjonowała trzy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego wizytę w Sarajewie. Od 2001 roku współtworzy i prowadzi warsztaty dla dziennikarzy prasy parafialnej „Adepci św. Pawła”. Obecnie publikuje m.in. w KAI, „Tygodniku Powszechnym” i „Pulsie Biznesu”. Jest głównym redaktorem wszystkich wydawnictw areopagowych.