Krzysztof Drzewicki

Prawnik, pełnomocnik RP przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji (obecnie na urlopie bezpłatnym). Specjalność naukowa Drzewickiego to międzynarodowa ochrona praw człowieka, organizacje międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne. W latach 1989-1994 był doradcą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. międzynarodowych standardów pracy i praw człowieka. Od 1994 roku piastuje stanowisko pełnomocnika RP przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka, to tzw. adwokat rządu. W tym charakterze oddelegowany jest do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w Strasburgu.